Nová technologie pro diverzifikaci produkce 2016

 

Název projektu: Nová technologie pro diverzifikaci produkce 2016

Stručný popis projektu: V rámci projektu bude pořízeno moderní technologické vybavení pro průmyslovou výrobu – konkrétně se jedná o 4 stroje na vstřikování a lisování plastů. Realizací projektu dojde k navýšení výrobních kapacit, diverzifikaci cílového segmentu (nový výrobní program), k zefektivnění výroby (více výrobků za jednotku času) s vlivem na růst tržeb, dále ke snížení nákladů na energie/materiál, snížení zmetkovitosti a tím i snížení množství odpadu z výroby. Projekt má pozitivní vliv na ŽP i zaměstnanost (6).

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti a dynamizace růstu společnosti RAMA BOHEMIA, a.s.
Specifickými cíli projektu jsou:
Zvýšení kapacity výroby (navýšení tržeb) a kvality výrobků, prostřednictvím pořízení 4 nových vstřikovacích lisů s robotickým odebíráním výlisků a odkládáním na integrovaný dopravní pás (více zakázek za stejný čas);
Pozitivní diverzifikace výrobního programu (reakce na ohrožení, slabé stránky) – nejen automobilový průmysl, ale i perspektivní segment plastových komponentů kancelářského nábytku;
Zkrácení dodacích lhůt a snížení pracnosti (vyšší podíl automatizace);
Zvýšení produktivity a efektivity výroby (snížení nákladovosti a pracnosti, při současném zvýšení objemu, rychlosti a kvality);
Snížení výrobních nákladů na jednotku produkce (snížení spotřeby energie, snížení zmetkovitosti/odpadu z výrovy, snížení nákladů na údržbu/opravy, eliminace rizika penále z nedodržení termínů plnění zakázek);
Navýšení výkonu a odbytu (technologie umožní růst objemu produkce);
Zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení podmínek pracovního prostředí;
Vytvoření podmínek pro udržení stávajících pracovníků + vytvoření 6 nových pracovních míst;
Posílení dobrého jména společnosti (nové technologie, nový výrobní program, noví odběratelé – perspektiva a investice do modernizace výroby = spolehlivý obchodní partner).

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

eu